Przepisy wizowo-paszportowe Botswana

Zapoznaj się z przepisami wizowo-paszportowymi w związku z podróżą do Botswany.

Zapoznaj się z przepisami wizowo-paszportowymi w związku z podróżą do Botswany.

Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich podróżujących do Botswany w celu turystycznym. 

Dokumentem podróży uprawniającym do wjazdu i pobytu do 90 dni jest paszport, którego ważność nie może być krótsza niż 6 miesięcy, licząc od daty planowanego powrotu z Botswany.

Wymaga się okazania biletu powrotnego lub tranzytowego

Obywatele innych państw powinni we własnym zakresie zadbać o to, by posiadać wszystkie wymagane dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy.

Przepisy dotyczące podróżowania małoletnich do Botswany.

W przypadku małoletniego dziecka podróżującego z/do Botswany z obojgiem rodziców, konieczne jest posiadanie oryginału aktu urodzenia dziecka lub jego poświadczonej przez notariusza kopi wraz z jego tłumaczeniem na język angielski.

W przypadku podróży małoletniego dziecka z/do Botswany z jednym z rodziców, konieczne jest okazanie pisemnej zgody drugiego rodzica na podróż dziecka. Dokument musi być przetłumaczony na język angielski oraz mieć formę affidavit poświadczonego przez Commissioner of Oaths (w przypadku dokumentu wystawianego w Botswanie), bądź formę notarialną (w przypadku dokumentu wystawionego w Polsce). Zgoda taka jest ważna przez 3 miesiące od daty sporządzenia dokumentu.

Zwolnienie z posiadania zgody drugiego rodzica na podróż z małoletnim dzieckiem jest możliwe jedynie w przypadku posiadania wyłącznej władzy rodzicielskiej (do okazania konieczny będzie przetłumaczony na język angielski prawomocny wyrok Sądu w tej sprawie) lub śmierci drugiego rodzica (do okazania akt zgonu przetłumaczony na język angielski).

Okazanie w/w dokumentów jest wymagane w punktach granicznych Botswany oraz na lotniskach tranzytowych mających bezpośrednie połączenie z Botswany. Osoba nie posiadająca wymaganych dokumentów nie zostanie wpuszczona wraz z dzieckiem na pokład samolotu lecącego do Botswany.