Przepisy wizowo-paszportowe Bułgaria

Bulgariens gamle hovedstad Veliko Tarnovo

Zapoznaj się z przepisami wizowo-paszportowymi w związku z podróżą do Bułgarii.

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obywatele polscy mogą wjeżdżać i przebywać na terytorium Republiki Bułgarii przez 90 dni w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia pierwszego wjazdu, oraz przejeżdżać tranzytem przez terytorium Republiki Bułgarii na podstawie ważnych paszportów lub dowodów osobistych.

Nie jest wymagane pełnomocnictwo rodziców małoletniego podróżującego z osobą trzecią. Radzimy jednak sporządzanie tego rodzaju dokumentu, który często przydaje się w przypadkach losowych np. choroby, nagłej potrzeby interwencji chirurgicznej itp. Pełnomocnictwo powinno zawierać standardowe dane: imię, nazwisko, seria i nr dowodu osobistego rodziców/opiekunów prawnych, dziecka i osoby, pod której opieką będzie się znajdować dziecko. Dokument może być w języku polskim. Jest on bardzo przydatny w razie kontroli policji lub wizyty w placówce medycznej. Ważne jest również posiadanie karty EKUZ lub ubezpieczenia medycznego. Ponadto  do podróży zagranicznych małoletnie dziecko powinno posiadać ważny dowód osobisty albo paszport.

Obywatele innych państw uzyskają informacje na temat obowiązujących ich przepisów wjazdowych kontaktując się z  Ambasadą Bułgarii w Warszawie tel. +48 22 629 40 71.

Każdy uczestnik wycieczki powinien we własnym zakresie zadbać o to, by posiadać wszystkie wymagane dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy.