Ogólne warunki

Ogólne Warunki Imprez Turystycznych Albatros Travel A/S

Wszystkie wycieczki podlegają przepisom "Ustawy o podróżach zorganizowanych", harmonizującej przepisy obowiązujące w Europie i zapewniającej szeroki wachlarz ochrony praw konsumenta. Zgodnie z przepisami biura podróży muszą być w stanie udokumentować, że poinformowały klientów o wszelkich możliwych ewentualnościach: dokładnym przebiegu podróży, wszelkich formalnościach i kosztach oraz możliwych zmianach. Dodatkowo w chwili dokonywania rezerwacji (tj. przed potwierdzeniem rezerwacji poprzez wpłacenie zaliczki) klient musi otrzymać klarowne informacje dotyczące umownej podstawy wycieczki. Zakładamy, że wszyscy klienci dokładnie zapoznają się z umowną podstawą wycieczki. Podstawę umowną stanowią następujące elementy: program podróży włącznie z informacjami praktycznymi oraz informacjami dotyczącymi cen, umowy zgłoszenia/ dokument podróży, plan podróży oraz niniejsze ogólne warunki. Ogólne warunki Biura Podróży Albatros Travel zostały poddane standaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami Duńskiego Zrzeszenia Biur Podróży. Jeżeli dla danej wycieczki obowiązują szczególne warunki, musi to zostać odnotowane na umowie zgłoszeniu/ w dokumencie podróży. W przeciwnym wypadku obowiązują niniejsze ogólne warunki. Tytułem uzupełnienia do przepisów dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności organizatorów wycieczek Albatros Travel wykupiło szczególną, rozszerzoną polisę ubezpieczenia OC w Gouda Rejseforsikring A/S. Albatros Travel jest również członkiem Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (nr członka 676). W przypadku dokonania rezerwacji I opłacenia podróży za pośrednictwem strony internetowej Albatros Travel lub w przypadku otrzymania umowy zgłoszenia/ dokumentu podróży drogą elektroniczną należy zapoznać się z wszelkimi istotnymi informacjami i dokumentami i ewentualnie wydrukować je.

ZAWSZE ZAKŁADAMY, ŻE NASI KLIENCI ZAPOZNALI SIĘ Z CAŁOŚCIĄ PRZEKAZANYCH IM MATERIAŁÓW.

1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Imprez Turystycznych Albatros Travel A/S (dalej: „OWI”) mają zastosowanie do umów o świadczenie usług turystycznych (dalej: „umowa”) zawieranych przez Albatros Travel A/S na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności za pośrednictwem Albatros Travel A/S S.A Oddział w Polsce (dalej: „Oddział”) działającego na rzecz Albatros Travel A/S.

1.2 Albatros Travel A/S, adres: Dronninggårds Alle 64, 2840 Holte, Dania, nr CVR: 20342781 (dalej: „Albatros Travel”) jest organizatorem turystyki organizującym imprezy turystyczne i świadczącym usługi turystyczne, do których zastosowanie mają niniejsze OWI.

1.3 Albatros Travel jest członkiem Duńskiego Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (Rejsegaranti Fonden), nr rejestracyjny 676.

1.4 Albatros Travel jest wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych pod numerem 12639- 14 (nr ewidencyjny: 10928) i posiada zaświadczenie o wpisie do ww. Rejestru wydane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 1940.

1.5 Niniejsze OWI podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

1.6 Niniejsze OWI stanowią integralną część umowy. Klienci są zobowiązani zapoznać się z udostępnionymi im materiałami dotyczącymi imprezy turystycznej, tj.: umową zgłoszeniem, Programem wycieczki wraz z planem podróży i informacjami praktycznymi oraz niniejszymi OWI. Zawarcie umowy jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez klienta wszystkich warunków umownych, w tym warunków zawartych w niniejszych OWI.

2. Zgłoszenie - Umowa
2.1 Udostępniane przez Albatros Travel informacje pisemne dotyczące usług i imprez turystycznych, a w szczególności broszury, foldery, katalogi, a także informacje udostępniane na stronach internetowych, stanowią tylko zaproszenie do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2.2 Umowa zostaje zawarta po podpisaniu przez klienta zgłoszenia i po wpłaceniu zaliczki, jeśli jest zawierana w biurze podróży. Klient otrzymuje od Albatros Travel umowę zgłoszenie wraz z Programem wycieczki zawierającym wszelkie istotne dane o zarezerwowanej imprezie turystycznej i niniejsze OWI.

2.3 Jeśli umowa jest zawierana przez Internet lub telefon, to zostaje zawarta po wypełnieniu przez klienta zgłoszenia na stronie internetowej lub podaniu przez telefon przedstawicielowi Albatros Travel niezbędnych do wypełnienia zgłoszenia danych klienta i wybranych usług lub imprez turystycznych, i po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez Albatros Travel oraz po wpłaceniu przez klienta zaliczki. Jeśli umowa jest zawierana przez Internet lub telefon, to umowa zgłoszenie wraz z Programem wycieczki i niniejszymi OWI są przesyłane lub udostępniane klientowi w formie elektronicznej.

2.4 Klient, który zawiera umowę, działa w imieniu własnym i wszystkich innych zgłoszonych uczestników imprezy. Tym samym osoba, która zawiera umowę, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty ceny imprezy turystycznej za wszystkich uczestników wskazanych w zgłoszeniu, a także przez dokonanie wpłaty zaliczki akceptuje umowę. Za osoby nieletnie umowę zawierają rodzice lub opiekunowie prawni. Zawierając umowę klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i danych osobowych pozostałych uczestników imprezy, których dotyczy zgłoszenie, w celu zrealizowania imprezy turystycznej.

3. Warunki płatności
3.1 Po podpisaniu zgłoszenia w biurze podróży, lub po wypełnieniu zgłoszenia przez Internet lub telefon, klient jest zobowiązany wpłacić zaliczkę w wysokości 25% łącznej ceny imprezy turystycznej, z zastrzeżeniem postanowień punktu 3.3 niniejszych OWI. Wpłata zaliczki jest warunkiem zawarcia umowy i musi nastąpić nie później niż w ciągu 2 dni od wypełnienia zgłoszenia.

3.2 Pozostałą kwotę ceny imprezy turystycznej należy wpłacić w całości najpóźniej w terminie 45 dni przed rozpoczęciem imprezy.

3.3 W przypadku rezerwacji imprezy turystycznej na mniej niż 45 dni przed jej rozpoczęciem, pełną kwotę ceny za imprezę turystyczną należy wpłacić w ciągu 2 dni od wypełnienia zgłoszenia, co stanowi warunek zawarcia umowy.

3.4 W przypadku niedokonania przez klienta płatności zaliczki lub reszty ceny w terminach określonych powyżej, Albatros Travel jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

3.5 Klient może wpłacić zaliczkę i pozostałą część ceny gotówką lub kartą płatniczą w terminalu płatniczym w biurze podróży, albo przelewem bankowym. Przy zawieraniu umowy przez Internet lub telefon dodatkową formą płatności jest system płatności on-line udostępniony na stronie internetowej Albatros Travel.

3.6 Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Albatros Travel może podwyższyć ustaloną cenę imprezy turystycznej w związku ze wzrostem kosztów transportu (w tym cen paliwa), opłat urzędowych, podatków, opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych lub wzrostem kursów walut. Albatros Travel udokumentuje wpływ powyższych okoliczności na podwyższenie ceny. Albatros Travel niezwłocznie poinformuje klienta o wzroście ceny, nie później niż na 21 dni przed datą wyjazdu. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.

4. Odwołanie imprezy
4.1 W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona przez Albatros Travel w Programie wycieczki stanowiącym część umowy, Albatros Travel ma prawo odwołać imprezę turystyczną w terminie do 14 dni przed datą jej rozpoczęcia, o czym niezwłocznie powiadomi klienta telefonicznie lub e-mailem, a następnie nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem imprezy zawiadomi klienta na piśmie.

4.2 Impreza turystyczna może zostać także odwołana z powodu siły wyższej, tj. okoliczności zewnętrznych, na które Albatros Travel nie ma wpływu lub których nie można przewidzieć (np. działania wojenne, katastrofy naturalne, epidemie).

4.3 W takich wypadkach klient może wybrać uczestnictwo w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę zastępczą o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie, o ile taka impreza zastępcza będzie możliwa. Jeśli klient z tego nie skorzysta, otrzyma niezwłocznie zwrot całej wpłaconej kwoty.

4.4 W przypadkach wymienionych powyżej klientowi nie przysługuje prawo do odszkodowania.

5. Zmiana istotnych warunków umowy
5.1 Jeżeli przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Albatros Travel jest zmuszony, z przyczyn od siebie niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z klientem, Albatros Travel niezwłocznie powiadomi o tym klienta, a klient niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, jest obowiązany poinformować Albatros Travel na piśmie, czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy, czy odstępuje od umowy za zwrotem wszystkich wniesionych opłat i bez obowiązku zapłaty kary umownej. Klient, który przyjmie zaproponowaną zmianę warunków umowy, nie jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania z tytułu zmiany warunków umowy.

5.2 Jeśli klient postanowi odstąpić od umowy, klient ma prawo wybrać uczestnictwo w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę zastępczą o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie, o ile taka impreza zastępcza będzie możliwa, albo żądać zwrotu całej wpłaconej kwoty.

6. Rezygnacja z imprezy przez klienta, przeniesienie uprawnień z umowy
6.1 Rezygnacja z imprezy turystycznej przez klienta powinna zostać doręczona w formie pisemnej Albatros Travel lub Oddziałowi w Polsce. W takim przypadku klientowi przysługuje zwrot wpłaconych kwot pomniejszonych o rzeczywiście poniesione przez Albatros Travel koszty związane z organizacją imprezy (np. koszty rezerwacji miejsca w hotelu czy samolocie, których nie można już odwołać) oraz pełne koszty ubezpieczeń.

6.2 Albatros Travel informacyjnie wskazuje, że ukształtowane w dotychczasowej praktyce przeciętne sumy kosztów, które podlegają potrąceniu z całkowitej ceny imprezy turystycznej zwykle wynoszą:

przeciętna suma potrąceń z ceny całkowitejtermin rezygnacji przed rozpoczęciem imprezy
25%powyżej 41 dni
50%od 40 do 21 dni
75%od 20 do 9 dni
95%8 dni lub później


6.3 Rezygnacja jest skuteczna od dnia jej doręczenia Albatros Travel lub Oddziałowi w Polsce.

6.4 Jeśli klient nie stawi się w terminie i miejscu rozpoczęcia imprezy turystycznej podanym w planie podróży lub nie może rozpocząć imprezy turystycznej z przyczyn leżących po stronie klienta (np. brak paszportu lub wizy), wówczas ponosi koszty rezygnacji zgodnie z postanowieniami powyżej.

6.5 Rozliczenie potrąceń następuje po planowanym terminie zakończenia imprezy turystycznej, z której klient zrezygnował lub której nie rozpoczął.

6.6 Klient może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie uprawnienia przysługujące mu z tytułu zawartej z Albatros Travel umowy, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa powyżej, jest skuteczne wobec Albatros Travel, jeżeli klient zawiadomi Albatros Travel na piśmie nie później niż na 40 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, ponieważ uczestnictwo w imprezie turystycznej wymaga zazwyczaj przelotu liniami lotniczymi i zmiany rezerwacji biletu. Za zmianę uczestnika imprezy turystycznej Albatros Travel pobierze opłatę równą rzeczywistym kosztom zmiany uczestnika imprezy. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Albatros Travel w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

7. Prawa i obowiązki klienta
7.1 Klient ma prawo do usług turystycznych określonych w umowie z Albatros Travel. Klient ma prawo do uzyskania pomocy od przedstawicieli Albatros Travel także w przypadkach wystąpienia zakłóceń w przebiegu imprezy turystycznej na skutek siły wyższej lub okoliczności niezależnych od Albatros Travel. Klient ma prawo otrzymać od Albatros Travel ogólne informacje o przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych obowiązujących w miejscach, gdzie odbywać się będzie impreza turystyczna, oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej.

7.2 Klient ma obowiązek zapoznać się z przekazanymi mu informacjami. Klient ma obowiązek stosować się do wskazówek i poleceń przedstawicieli Albatros Travel, w tym poleceń porządkowych i dotyczących bezpieczeństwa, a także do obowiązujących przepisów prawa we wszystkich państwach, w których odbywa się impreza turystyczna. Klient ma obowiązek współdziałać z Albatros Travel w celu umożliwienia prawidłowego przebiegu imprezy turystycznej.

7.3 Klient powinien posiadać ze sobą ważny paszport przez cały okres imprezy turystycznej oraz przez okres co najmniej 6 miesięcy po planowanej dacie jej zakończenia lub dłużej, jeśli tak będzie określone w przekazanych klientowi materiałach dotyczących imprezy turystycznej. Klient powinien posiadać wymagane w miejscu imprezy turystycznej oraz w państwach tranzytowych wizy, które klient uzyskuje samodzielnie, o ile z umowy nie wynika inaczej. W przypadku wyjazdu do kraju należącego do strefy Schengen podczas podróży należy mieć ze sobą dowód osobisty lub paszport. Klienci niebędący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej muszą mieć ze sobą ważny paszport i dokument potwierdzający pozwolenie na pobyt.

7.4 Klient ma obowiązek przekazać Albatros Travel poprawne dane swoje i innych uczestników imprezy turystycznej podróżujących z klientem, lub na rzecz których klient zawiera umowę.

7.5 Dzieci muszą mieć własne paszporty ważne przez okres jak podano powyżej lub - w przypadku wyjazdu do kraju należącego do strefy Schengen - dowód osobisty. W niektórych krajach mogą obowiązywać szczególne przepisy dotyczące wjazdu na terytorium kraju z dziećmi, nad którymi nie ma się pełnej władzy rodzicielskiej, w związku z czym klient ponosi odpowiedzialność za niepoinformowanie Albatros Travel, że uczestnikiem imprezy turystycznej będzie dziecko, nad którym klient nie ma pełnej władzy rodzicielskiej.

7.6 Klient jest zobowiązany posiadać ważne szczepienia udokumentowane Międzynarodowym Świadectwem Szczepień, tzw. „żółtą książeczką”, jeśli tak będzie określone w przekazanych klientowi materiałach dotyczących imprezy turystycznej.

7.7 Przed rozpoczęciem imprezy turystycznej klient powinien zapoznać się z przepisami paszportowymi, wizowymi i sanitarnymi, obowiązującymi w kraju docelowym zamieszczonymi na stronie internetowej www.albatros.pl. Obywatele innych państw niż Polska zobowiązani są zasięgnąć informacji o przepisach wjazdowych w odpowiednich placówkach dyplomatycznych lub konsularnych oraz obowiązkowo ich przestrzegać.

7.8 Klient jest obowiązany uiszczać lokalne opłaty i podatki związane ze swoim pobytem, o ile nie mogły być uwzględnione w cenie imprezy turystycznej, a także swoje własne wydatki nieuwzględnione w programie imprezy turystycznej. W przypadku wyjazdów zagranicznych Albatros Travel zaleca, aby mieć ze sobą międzynarodową walutę lub walutę lokalną.

7.9 Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Albatros Travel o wszelkich zmianach danych wskazanych w umowie, w szczególności o zmianie numeru telefonu kontaktowego lub adresu e-mail.

7.10 Klient ponosi odpowiedzialność za skutki niespełnienia obowiązków, o których mowa powyżej.

7.11 Albatros Travel zaznacza, że niektóre imprezy turystyczne mogą być bardzo wymagające dla osób niepełnosprawnych lub mających trudności w chodzeniu. Odmowa zawarcia umowy z klientem, który nie będzie w stanie podołać trudom imprezy turystycznej lub żądanie, aby takiej osobie towarzyszyła inna osoba zdolna do udzielenia niezbędnej pomocy (asystent) jest dopuszczalne wyłącznie w trybie przepisów rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą. Klient zawierając umowę powinien dla własnego bezpieczeństwa powiadomić Albatros Travel o obniżonej mobilności lub niepełnosprawności swojej albo któregokolwiek z uczestników imprezy, którego klient reprezentuje.

8. Zabezpieczenie i ubezpieczenia
8.1 Albatros Travel zgodnie z obowiązującymi przepisami jest członkiem Duńskiego Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (Rejsegaranti Fonden), dalej jako „Fundusz”, który udziela ochrony klientom Albatros Travel w szczególności w zakresie zorganizowania ich powrotu z miejsca realizacji imprezy turystycznej, jeżeli ich wyjazd już nastąpił oraz w zakresie zwrotu kosztów, jeżeli impreza turystyczna jeszcze się nie odbyła. W przypadku konieczności ubiegania się przez klienta o wypłatę z powyższego zabezpieczenia, klient jest obowiązany złożyć do Funduszu wniosek refundacyjny, wysłając go zwykłą pocztą (tj. nie e- mailem) do Funduszu wraz z fakturą i potwierdzeniem/-ami kwot wpłaconych Albatros Travel. Kiedy Fundusz otrzyma i zarejestruje roszczenie, klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem numeru zgłoszenia. Kiedy roszczenie zostanie rozpatrzone, klient otrzyma zawiadomienie z Funduszu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy odwiedzić stronę internetową:
https://www.rejsegarantifonden.dk/english/

8.2 Wszyscy uczestnicy imprez turystycznych organizowanych przez Albatros Travel są objęci umowami ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. adres: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, do następujących sum ubezpieczenia:

  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków do 20.000 zł,
  • ubezpieczenie kosztów leczenia do 40.000 zł.

Ponadto Albatros Travel obejmuje uczestników imprez turystycznych ubezpieczeniem bagażu podróżnego do wysokości sumy ubezpieczenia 1.000 złotych w TUiR Allianz Polska S.A.

8.3 Albatros Travel zachęca swoich klientów do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia podróżnego. Albatros Travel informuje, że we współpracy z TUiR Allianz Polska S.A. oferuje dodatkowe ubezpieczenia w zakresie: ubezpieczenia sprzętu sportowego, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a także ubezpieczenia kosztów rezygnacji z wyjazdu oraz ubezpieczenia kosztów wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej, a także w zakresie podwyższenia sum ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia kosztów leczenia i ubezpieczenia bagażu podróżnego. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej jest możliwe tylko jednocześnie z dokonywaniem rezerwacji i musi być opłacone najpóźniej w chwili wpłacania zaliczki. Składka ubezpieczeniowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej, niezależnie od jej powodu.

9 Podróż samolotem
9.1 Albatros Travel w udostępnionych klientowi materiałach dotyczących imprezy turystycznej przekazuje informacje o tożsamości przewoźnika lotniczego. Jeżeli w dniu zawarcia umowy dane przewoźnika lotniczego nie są jeszcze znane, Albatros Travel podaje nazwę przypuszczalnego przewoźnika, a po otrzymaniu informacji o właściwym przewoźniku lotniczym Albatros Travel niezwłocznie przekaże tę informację klientowi.

9.2 Godziny lotów są podawane zgodnie z czasem lokalnym.

9.3 Albatros Travel informuje, że jeżeli plan podróży został sporządzony na długo przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, istnieje ryzyko zmian w rozkładzie lotów linii lotniczych. Ponadto, w związku z nieprzewidzianymi okolicznościami podyktowanymi względami bezpieczeństwa lub wynikającymi z siły wyższej, w tym wprowadzanymi przez przewoźników lotniczych, istnieje ryzyko zmian rozkładu lotów powodujących zmiany w planie podróży.

9.4 Jeśli nastąpi zmiana godzin lotów, klient będzie powiadomiony o tym przez Albatros Travel co najmniej w ciągu ostatniej doby przed wylotem. Na 48 godzin przed planowanym wylotem, klient jest obowiązany sprawdzić godziny lotów na przesłanych dokumentach wyjazdowych. Jeśli różnią się one od planu podróży lub ewentualnego skorygowanego planu podróży, należy niezwłocznie skontaktować się z Albatros Travel lub Oddziałem w Polsce. Zazwyczaj czas odprawy na lotnisku wynosi 2 godziny przed wylotem, co oznacza, że odprawy należy dokonać na co najmniej 2 godziny przed odlotem samolotu. Prosimy pamiętać o uwzględnieniu czasu potrzebnego na ewentualne czekanie w kolejkach i przejście między terminalami. Niektóre linie lotnicze wymagają dokonania wcześniejszej odprawy on-line. Dokładny czas odprawy zostanie wyszczególniony w planie podróży oraz dokumentach wyjazdowych, które klient otrzyma najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

9.5 Wszelkie wymagania specjalne dotyczące lotów należy zgłaszać najpóźniej w chwili składania zgłoszenia. Albatros Travel informuje, że możliwość ich spełnienia zależy od oferty linii lotniczych, a ponadto mogą one wiązać się z dodatkowymi opłatami.

9.6 Bilety lotnicze zostają zamówione na konkretny, wskazany w planie podróży lot. Co do zasady, bilety lotnicze nie mogą zostać przebukowane, anulowane, przedłużone ani przeniesione na inną osobę niezwłocznie i bez uzasadnienia. Powyższe ograniczenia dotyczą także biletów na loty w klasie premium economy lub biznes, które w przypadku rezerwacji grupowych mogą być objęte ograniczeniami co do ich zmiany. W przypadku jeśli klient żąda zmiany biletu lotniczego, jest obowiązany pokryć związane z tym koszty, zgodnie z zasadami obowiązującymi u danego przewoźnika lotniczego.

9.7 Albatros Travel występuje w charakterze agenta linii lotniczych wykonujących usługę transportu związaną z imprezą turystyczną. Linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność za właściwą realizację umowy transportowej, w związku z tym obowiązują warunki transportu i ograniczenia odpowiedzialności przedmiotowych linii lotniczych, ograniczenia możliwości dokonywania zmian rezerwacji lotów oraz usług zamawianych na pokładzie samolotu. Klient jest zobowiązany przestrzegać wymogów linii lotniczych.

9.8 Do transportu lotniczego oraz odpowiedzialności linii lotniczych związanych z przelotem oraz transportem bagażu zastosowanie mają Konwencja Warszawska z 1929 r. ze zmianami, Konwencja Montrealska, rozporządzenie (WE) nr 889/2002 zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków lotniczych oraz rozporządzenie (WE) nr 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, a także przepisy prawa polskiego. Reklamacje dotyczące przelotów lub uszkodzonego albo zaginionego bagażu klient zgłasza do przedstawicielstwa właściwej linii lotniczej, a po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

9.9 Do transportu kolejowego zastosowanie mają konwencje Berneńskie (COTIF, CIV), a do przewozu morzem – Konwencja Ateńska.

10 Reklamacje
10.1 Zawiadomienia o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu usług w czasie imprezy turystycznej należy zgłaszać Albatros Travel, Oddziałowi w Polsce lub pilotowi wycieczki Albatros Travel niezwłocznie po ich stwierdzeniu, tak by Albatros Travel mógł niezwłocznie podjąć działania niezbędne do usunięcia nieprawidłowości.

10.2 Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa powyżej, klient może złożyć do Albatros Travel bezpośrednio lub za pośrednictwem Oddziału w Polsce reklamację na piśmie zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy.

10.3 Albatros Travel odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą.

10.4 Albatros Travel ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego klienta, nie dotyczy to jednak szkód na osobie. Odpowiedzialność Albatros Travel z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz szkód osobowych jest ograniczona także, gdy tak stanowi umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska.

10.5 W przypadku sporu z Albatros Travel, klient może skorzystać z pomocy Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej: https://www.konsument.gov.pl/.

11. Formy kontaktu przez Albatros Travel
11.1 Albatros Travel zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z klientem drogą elektroniczną i w formie pisemnej w związku z rezerwacją imprezy turystycznej w okresie od dokonania rezerwacji do zakończenia trwania imprezy turystycznej, w szczególności w celu przesyłania aktualnych informacji i wiadomości dotyczących zarezerwowanej imprezy turystycznej lub innych istotnych materiałów.

11.2 Ponadto w późniejszym okresie Albatros Travel może przesyłać Państwu oferty lub informacje dotyczące innych imprez turystycznych organizowanych przez Albatros Travel.

12 Klauzula ochrony danych osobowych
12.1 Albatros Travel oświadcza, że administratorem danych osobowych podanych przez klientów jest Albatros Travel A/S z siedzibą pod adresem: Dronninggårds Alle 64, 2840 Holte, Dania. Podane przez klientów dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartej z Albatros Travel umowy oraz dla celów marketingowych Albatros Travel. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom, a w szczególności liniom lotniczym, przewoźnikom autokarowym, promowym, hotelom, zakładom i agentom ubezpieczeniowym, agentom turystycznym Albatros Travel oraz podmiotom z grupy kapitałowej Albatros Travel oraz franczyzobiorcom w celu realizacji zawartej z Albatros Travel umowy oraz dla celów marketingowych Albatros Travel. Podanie danych osobowych przez klientów jest dobrowolne, a klienci mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

13. Postanowienia końcowe
13.1 W sprawach nieuregulowanych OWI zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

13.2 Nieważność pojedynczych postanowień umowy lub niniejszych OWI nie narusza ważności całej umowy.

13.3 Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów, a w przypadku braku porozumienia, spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy.

13.4 Niniejsze OWI obowiązują dla imprez turystycznych realizowanych od dnia 17 stycznia 2018 r.

Data aktualizacji: 01.02.2018