Ogólne warunki

Ogólne Warunki Imprez Turystycznych Albatros Travel A/S

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Imprez Turystycznych Albatros Travel A/S (dalej: „OWI”) mają zastosowanie do umów o udział w imprezie turystycznej (dalej: „umowa”) zawieranych z klientami (dalej: „podróżny”) przez Albatros Travel A/S na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności za pośrednictwem Albatros Travel A/S S.A. Oddział w Polsce (dalej: „oddział”) działającego na rzecz Albatros Travel A/S, a także za pośrednictwem agentów turystycznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie Albatros Travel A/S (dalej: „agent turystyczny”).

1.2 Albatros Travel A/S, adres: Tøndergade 16, 1752 Kopenhaga, Dania, nr CVR: 20342781 (dalej: „Albatros Travel”) jest organizatorem turystyki posiadającym siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej, organizującym imprezy turystyczne i świadczącym usługi turystyczne, do których zastosowanie mają niniejsze OWI.

1.3 Albatros Travel jest członkiem Duńskiego Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (Rejsegarantifonden), nr rejestracyjny 676. Ponadto Albatros Travel jest ubezpieczony w towarzystwie ubezpieczeniowym Gouda Rejseforsikring SA. 

1.4 Niniejsze OWI podlegają w szczególności przepisom ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, a także ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego.

1.5 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o usługach turystycznych w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającą rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG.

1.6 Niniejsze OWI stanowią integralną część umowy. Podróżni są zobowiązani do zapoznania się z udostępnionymi im materiałami dotyczącymi imprezy turystycznej, tj.: umową zgłoszeniem, programem wycieczki wraz z planem podróży, informacjami praktycznymi, niniejszymi OWI oraz informacjami zawartymi w formularzu informacyjnym. Zawarcie umowy jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez podróżnego wszystkich warunków umownych, w tym warunków zawartych w niniejszych OWI.

 

2. ZGŁOSZENIE - UMOWA

2.1 Udostępniane przez Albatros Travel informacje pisemne dotyczące usług i imprez turystycznych, a w szczególności broszury, foldery, katalogi, a także informacje udostępniane na stronach internetowych, stanowią tylko zaproszenie do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2.2 Umowa zostaje zawarta po podpisaniu przez podróżnego zgłoszenia i po wpłaceniu zaliczki, jeśli jest ona zawierana w biurze podróży. Podróżny otrzymuje od Albatros Travel umowę zgłoszenie wraz z programem wycieczki zawierającym wszelkie istotne dane o zarezerwowanej imprezie turystycznej, formularz informacyjny oraz niniejsze OWI.

2.3 Jeśli umowa jest zawierana przez Internet lub telefon, to zostaje zawarta po wypełnieniu przez podróżnego zgłoszenia na stronie internetowej lub podaniu przez telefon przedstawicielowi Albatros Travel niezbędnych do wypełnienia zgłoszenia danych podróżnego i wybranych usług lub imprez turystycznych, i po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez Albatros Travel oraz po wpłaceniu przez podróżnego zaliczki. Jeśli umowa jest zawierana przez Internet lub telefon, to umowa zgłoszenie wraz z programem wycieczki, formularzem informacyjnym oraz niniejszymi OWI w formie jasnej i czytelnej są przesyłane  podróżnemu w formie elektronicznej na wskazany przez podróżnego adres email, tak aby mógł się z nimi zapoznać przed zawarciem umowy.

2.4 Podróżny, który zawiera umowę, działa w imieniu własnym i wszystkich innych zgłoszonych przez niego uczestników imprezy. Tym samym osoba, która zawiera umowę, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty ceny imprezy turystycznej za wszystkich uczestników wskazanych w zgłoszeniu, a także przez dokonanie wpłaty zaliczki akceptuje umowę. Za osoby nieletnie umowę zawierają rodzice lub opiekunowie prawni.

 

3. WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1 Po podpisaniu zgłoszenia w biurze podróży lub po wypełnieniu zgłoszenia przez Internet lub telefon, podróżny jest zobowiązany wpłacić zaliczkę w wysokości 25% łącznej ceny imprezy turystycznej, z zastrzeżeniem postanowień punktu 3.3 niniejszych OWI. Wpłata zaliczki jest warunkiem zawarcia umowy i musi nastąpić nie później niż w ciągu 2 dni od otrzymania przez Podróżnego umowy zgłoszenia.

3.2 Standardowo, pozostałą kwotę ceny imprezy turystycznej należy wpłacić w całości najpóźniej w terminie 75 dni przed rozpoczęciem imprezy. Niektóre imprezy mogą mieć odmienne warunki płatności i bardziej restrykcyjne warunki anulacji. Dotyczy to głównie rejsów oraz podróży specjalnie wyczarterowanymi pociągami, statkami i samolotami. Odmienne warunki zawsze pojawią się w programie wycieczki lub na umowie zgłoszeniu.

3.3 W przypadku rezerwacji imprezy turystycznej na mniej niż 75 dni przed jej rozpoczęciem, pełną kwotę ceny za imprezę turystyczną należy wpłacić w dniu otrzymania przez Podróżnego umowy zgłoszenia, co stanowi warunek zawarcia umowy.   

3.4 W przypadku niedokonania przez podróżnego płatności zaliczki lub reszty ceny w terminach określonych powyżej, Albatros Travel jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie klienta. W takim przypadku Albatros Travel obciąży podróżnego kosztami rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej, w wysokości i na zasadach określonych w punktach 6.1 i 6.2 OWI.

3.5 Podróżny może wpłacić zaliczkę i pozostałą część ceny gotówką lub kartą płatniczą w terminalu płatniczym w biurze podróży albo przelewem bankowym. Przy zawieraniu umowy przez Internet lub telefon dodatkową formą płatności jest system płatności on-line udostępniony na stronie internetowej Albatros Travel.

3.6 Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Albatros Travel może podwyższyć ustaloną cenę imprezy turystycznej na skutek zmiany ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania lub w wyniku zmiany wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach lub w wyniku zmiany kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej. Albatros Travel udokumentuje wpływ powyższych okoliczności na podwyższenie ceny.

Przeliczanie takich zmian przebiega według podanych niżej przykładów:

Cena wg umowy

Zmiana

Obliczenie

Nowa cena

1500 PLN

W tym dodatek za paliwo:

100 PLN

Wzrost ceny paliwa:

25 PLN

100 PLN + 25 PLN

1525 PLN

1500 PLN

W tym podatki:

250 PLN

Wzrost podatków:

50 PLN

250 PLN + 50 PLN

1550 PLN

Albatros Travel niezwłocznie poinformuje podróżnego o wzroście ceny, nie później niż na 21 dni przed datą wyjazdu.  Cena może wzrosnąć maksymalnie o 8% ceny imprezy turystycznej. Jeśli wzrost ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny ma prawo odstąpić od umowy. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.

W przypadku obniżenia powyżej opisanych kosztów, które nastąpiło po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, podróżny ma prawo do obniżenia ceny imprezy odpowiadającej kwocie obniżenia tych kosztów. Od kwoty zwrotu części ceny należnej podróżnemu, Albatros Travel ma prawo odliczyć rzeczywiste koszty obsługi.

 

4. ODWOŁANIE IMPREZY 

4.1 W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona przez Albatros Travel w programie wycieczki stanowiącym część umowy, Albatros Travel ma prawo odwołać imprezę turystyczną, o czym niezwłocznie powiadomi podróżnego telefonicznie lub e-mailem, lecz nie później niż:

- 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,

- 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 2-6 dni,

- 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni.

4.2 Impreza turystyczna może zostać także odwołana z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, tj. okoliczności zewnętrznych, na które Albatros Travel nie ma wpływu lub których nie można przewidzieć (np. działania wojenne, katastrofy naturalne, epidemie). W takim wypadku Albatros Travel powiadomi podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

 4.3 W takich wypadkach podróżnemu przysługuje prawo otrzymania zwrotu całej wpłaconej kwoty w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej. Niezależnie od powyższego uprawnienia podróżnego, Albatros Travel może także zaproponować podróżnemu uczestnictwo w imprezie zastępczej i o ile podróżny przyjmie taką ofertę, strony zawrą nową umowę o imprezę turystyczną zaliczając na poczet jej ceny należne podróżnemu kwoty za odwołaną imprezę i dodatkowo rozliczając ewentualne różnice w cenach odwołanej i nowej imprezy.

 4.4 W przypadkach wymienionych powyżej podróżnemu nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia.

 

5. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY

5.1 Przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Albatros Travel może dokonać jednostronnie nieznacznych zmian warunków umowy (np. nieznacznych zmian w programie imprezy) bez potrzeby konsultowania ich z podróżnymi. W takim przypadku Albatros niezwłocznie poinformuje Podróżnego o zmianie w sposób jasny, zrozumiały i widoczny, na trwałym nośniku. Za takie zmiany podróżnym nie przysługuje odszkodowanie lub rekompensata.

5.2 Jeżeli przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Albatros Travel jest zmuszony zmienić główne właściwości usług turystycznych określonych w umowie z podróżnym, nie może spełnić specjalnych wymagań, o których podróżny powiadomił Albatros Travel i na które strony wyraziły zgodę, lub proponuje podwyższenie ceny przekraczające 8%, Albatros Travel niezwłocznie powiadomi o tym podróżnego, a podróżny niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, jest obowiązany poinformować Albatros Travel w formie dokumentowej  czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy, czy odstępuje od umowy za zwrotem wszystkich wniesionych opłat i bez obowiązku zapłaty opłaty za odstąpienie od umowy. Ponadto jeśli podróżny we wskazanym terminie nie poinformuje Albatros Travel o swojej decyzji, będzie to równoznaczne z odstąpieniem przez podróżnego od umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat. Albatros Travel może jednocześnie zaoferować podróżnemu zastępczą imprezę turystyczną, w miarę możliwości o tej samej lub wyższej jakości. Jeśli podróżny postanowi odstąpić od umowy, ma prawo wybrać uczestnictwo w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę zastępczą o niższym standardzie. Jeżeli zmiana umowy lub zastępcza impreza turystyczna, prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów imprezy turystycznej, podróżny jest uprawniony do odpowiedniego obniżenia ceny.

5.3 Jeśli podróżny chce wprowadzić zmiany w imprezie turystycznej, musi jak najszybciej skontaktować się z Albatros Travel. Jeśli Albatros Travel może zmienić program imprezy, podróżny zobligowany jest do pokrycia powstałych z tego tytułu dodatkowych kosztów. Albatros Travel nie jest zobowiązany do wprowadzania zmian w imprezie turystycznej. Jeśli podróżny chce dokonać zmian, których Albatros Travel nie jest w stanie wykonać w ramach obowiązującej ich umowy, i jeśli podróżny mimo to nadal podtrzymuje chęć zmiany, będzie ona uważana jako rezygnacja z imprezy turystycznej zgodnie z 6.2 i traktowana jako propozycja zawarcia nowej umowy. 

5.4 Znaczącym elementem umowy jest ilość i kategoria podróżnych. Zmiana przez Podróżnego  treści umowy  polegającej na zmianie ilości lub kategorii podróżnych wynikających m.in.  z odstąpienia od umowy przez co najmniej jednego z podróżnych, przeniesienia praw z umowy o udział w imprezie turystycznej na osobę będącą w innej grupie wiekowej niż dotychczasowy podróżny, dołączenia co najmniej jednego podróżnego, etc. traktowana jest jako zmiana głównych właściwości imprezy turystycznej.

Albatros Travel jest uprawniony do dokonania przeliczenia kosztów świadczeń wynikających z umowy dotyczących pozostałych podróżnych i odpowiedniej korekty ceny wynikającej z wyżej wymienionych zmian po stronie podróżnych.

5.5 Ewentualne życzenia specjalne w związku z rezerwacją podróży będą rozpatrywane z przychylnym nastawieniem, lecz nie ma żadnej gwarancji na możliwość ich spełnienia. Zapytania o podwyższenie standardu lub/i przedłużenie imprezy turystycznej muszą być zgłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem, najlepiej przy rezerwacji imprezy.

 

6. REZYGNACJA Z IMPREZY PRZEZ PODRÓŻNEGO, PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ Z UMOWY

6.1. W każdej chwili przed rozpoczęciem Imprezy Podróżny może zrezygnować z uczestnictwa w Imprezie. Oświadczenie woli o rezygnacji z Imprezy [dalej „Rezygnacja”] powinno być złożone w formie prostej, zrozumiałej i czytelnej na trwałym nośniku pod adres:

  1. Albatros Travel A/S S.A. Oddział w Polsce ul. Marszałkowska 76 (piętro VIII), 00-517 Warszawa
  2.  info@albatros.pl
  3. w punkcie sprzedaży, w którym została zawarta Umowa.

Jeżeli Podróżny nie rozpocznie Imprezy, rozwiąże Umowę lub złoży skuteczne oświadczenie o rezygnacji, z przyczyn nieleżących po stronie Albatros, Albatros uprawniony będzie do pobrania kwot stanowiących równowartość rzeczywiście poniesionych kosztów w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania Imprezy oraz pełnych kosztów ubezpieczenia, lecz nie więcej niż podane poniżej informacyjnie średnie koszty ukształtowane historycznie.

Na prośbę Podróżnego, przesłaną na trwałym nośniku, Albatros przedstawi zestawienie rzeczywiście poniesionych kosztów, które poniósł. Zestawienie może być przygotowane w ciągu 30 dni od daty  zakończenia Imprezy, z której Podróżny zrezygnował.

6.2 Albatros Travel wskazuje informacyjnie, że jeśli na umowie zgłoszeniu nie ma innych postanowień to ze względu na termin w jakim dochodzi do odstąpienia od umowy, ukształtowane w dotychczasowej praktyce przeciętne sumy opłaty za odstąpienie od umowy, które podlegają potrąceniu z całkowitej ceny standardowej imprezy turystycznej zwykle wynoszą:

Opłata za odstąpienie od umowy stanowiąca procent ceny całkowitej

Termin rezygnacji przed rozpoczęciem imprezy ze standardowymi warunkami płatności

Termin rezygnacji przed rozpoczęciem imprezy z odmiennymi warunkami płatności

25%

poniżej 75 dni

Do dnia terminu dopłaty do całości

85%

od 75 do 15 dni

Od dnia następnego po terminie dopłaty całości do 15 dni

95%

14 dni lub później

14 dni lub później

 

Różnice w wysokości powyższych przeciętnych opłat w zależności od terminu złożenia przez podróżnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy są uzasadnione rzeczywiście poniesionymi przez Albatros Travel kosztami związanymi z organizacją imprezy (np. kosztami rezerwacji miejsca w hotelu czy samolocie, których nie można już odwołać) oraz pełnymi kosztami ubezpieczeń.

6.3  Rezygnacja jest skuteczna od dnia jej doręczenia Albatros Travel, Oddziałowi lub agentowi turystycznemu.

6.4 Jeśli podróżny nie stawi się w terminie i miejscu rozpoczęcia imprezy turystycznej podanym w planie podróży lub nie może rozpocząć imprezy turystycznej z przyczyn leżących po jego stronie (np. brak paszportu, wizy lub spełnienia innych wymogów wjazdowych, w tym wymogów sanitarnych), a także jeśli podróżny przerwie uczestnictwo w trakcie imprezy turystycznej lub odstąpi od umowy po dacie rozpoczęcia imprezy turystycznej, wówczas podróżny ponosi koszt opłaty za odstąpienie od umowy w wysokości określonej w pkt 6.1. oraz 6.2. Postanowień punktu niniejszego oraz punktów 6.1 oraz 6.2 nie stosuje się w przypadku, gdy ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych stanowi, że odstąpienie lub rozwiązanie umowy następuje bez opłaty.

6.5 Podróżny może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie uprawnienia przysługujące mu z tytułu zawartej z Albatros Travel umowy, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa powyżej, jest skuteczne wobec Albatros Travel, jeżeli podróżny zawiadomi Albatros Travel na piśmie lub innym trwałym nośniku nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Za zmianę podróżnego Albatros Travel pobierze opłatę równą rzeczywistym kosztom zmiany uczestnika imprezy. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Albatros Travel w wyniku zmiany podróżnego, dotychczasowy podróżny i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

Możliwość przeniesienia praw z umowy o udział w imprezie turystycznej, w skład której wchodzi co najmniej jedna z następujących usług: przelot samolotem rejsowym, rejs statkiem lub przejazd autokarem na podstawie biletów imiennych, zależy od zgody danego przewoźnika na zmianę danych podróżnego w rezerwacji, a także wiąże się z obowiązkiem poniesienia kosztów związanych z taką zmianą, w szczególności kosztów zmiany danych podróżnego i zmiany rezerwacji. W razie braku zgody przewoźnika, przeniesienie praw z umowy o udział w imprezie turystycznej wiązać się będzie z koniecznością nabycia nowego biletu oraz pokrycia wynikających z tego kosztów przez podróżnego lub osobę przejmującą jego uprawnienia z umowy, o ile w momencie zgłoszenia chęci przeniesienia praw z umowy, bilety na dany przelot, rejs lub przejazd będą jeszcze dostępne.

6.6 Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego.  Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie. Prawo do bezpłatnej rezygnacji nie przysługuje wówczas, gdy w momencie podpisywania umowy podróżny wiedział lub powinien wiedzieć o danym zdarzeniu, lub wiedza o nim była powszechna. Jeśli podróżny nie może zrezygnować z imprezy turystycznej na podstawie powyższych zapisów, obowiązują go ogólne zasady rezygnacji tj. punkty 6.1 i 6.2 OWI. W przypadku imprez stanowiących wycieczki objazdowe, podróżny ma prawo do bezpłatnej rezygnacji tylko z tej części imprezy, która przebiega na problematycznym terenie. Jeśli większość imprezy odbywa się właśnie tam, podróżny ma prawo do rezygnacji z całości imprezy turystycznej.

 

7. PRAWA I OBOWIĄZKI PODRÓŻNEGO

7.1 Podróżny ma prawo do usług turystycznych określonych w umowie z Albatros Travel. Podróżny ma prawo do uzyskania pomocy od przedstawicieli Albatros Travel także w przypadkach wystąpienia zakłóceń w przebiegu imprezy turystycznej na skutek nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności niezależnych od Albatros Travel. Podróżny ma prawo otrzymać od Albatros Travel ogólne informacje o przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych obowiązujących w miejscach, gdzie odbywać się będzie impreza turystyczna, oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej. 

7.2 Podróżny ma obowiązek zapoznać się z przekazanymi mu informacjami. Podróżny ma obowiązek stosować się do wskazówek i poleceń przedstawicieli Albatros Travel, w tym poleceń porządkowych i dotyczących bezpieczeństwa, a także do obowiązujących przepisów prawa we wszystkich państwach, w których odbywa się impreza turystyczna. Podróżny ma obowiązek współdziałać z Albatros Travel w celu umożliwienia prawidłowego przebiegu imprezy turystycznej.

7.3 Podróżny powinien posiadać ze sobą ważny paszport przez cały okres imprezy turystycznej oraz przez okres co najmniej 6 miesięcy po planowanej dacie jej zakończenia lub dłużej, jeśli tak będzie określone w przekazanych podróżnemu materiałach dotyczących imprezy turystycznej. Podróżny powinien posiadać wymagane w miejscu imprezy turystycznej oraz w państwach tranzytowych wizy, które podróżny uzyskuje samodzielnie, o ile z umowy nie wynika inaczej. W przypadku wyjazdu do kraju należącego do strefy Schengen podczas imprezy należy mieć ze sobą dowód osobisty lub paszport. Podróżni niebędący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej muszą mieć ze sobą ważny paszport i dokument potwierdzający pozwolenie na pobyt.

7.4 Podróżny ma obowiązek przekazać Albatros Travel poprawne dane, zgodnie z paszportem, swoje i innych uczestników imprezy turystycznej podróżujących z podróżnym, lub na rzecz których podróżny zawiera umowę. Odpowiedzialność za sprawdzenie czy imiona, nazwiska zostały poprawnie zapisane na umowie spoczywa na podróżnym. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności podróżny ponosi ryzyko otrzymania odmowy wizy. Jeśli podróżny zauważy jakieś rozbieżności między zapisem w dokumentach podróży a paszportem, musi niezwłocznie poinformować o tym Albatros Travel, który spróbuje to skorygować. Rozbieżności w dokumentach mogą skutkować dodatkowymi kosztami, które podróżny zobligowany jest ponieść. Większość przewoźników lotniczych nie pozwala na dokonanie zmian w wystawionych już biletach, dlatego wysokość zmian wiąże się z kosztami od 500 zł aż po równowartość nowego biletu. Jeśli dokonanie zmian okaże się niemożliwe, podróżny nie może obarczać odpowiedzialnością za to Albatros Travel.

7.5 Dzieci muszą mieć własne paszporty ważne przez okres jak podano powyżej lub - w przypadku wyjazdu do kraju należącego do strefy Schengen - dowód osobisty. W niektórych krajach mogą obowiązywać szczególne przepisy dotyczące wjazdu na terytorium kraju z dziećmi, nad którymi nie ma się pełnej władzy rodzicielskiej, w związku z czym podróżny ponosi odpowiedzialność za niepoinformowanie Albatros Travel, że uczestnikiem imprezy turystycznej będzie dziecko, nad którym podróżny nie ma pełnej władzy rodzicielskiej.

7.6 Podróżny jest zobowiązany posiadać ważne szczepienia udokumentowane Międzynarodowym Świadectwem Szczepień, tzw. „żółtą książeczką”, jeśli tak będzie określone w przekazanych podróżnemu materiałach dotyczących imprezy turystycznej. Albatros Travel informuje o obowiązku szczepień, lecz nie o zalecanej profilaktyce.

7.7 Niezależnie od obowiązku przekazania podróżnym informacji przez Albatros Travel, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej podróżny powinien zapoznać się dodatkowo z przepisami paszportowymi, wizowymi i sanitarnymi, obowiązującymi w kraju docelowym zamieszczonymi na stronie internetowej www.albatros.pl.  Obywatele innych państw niż Polska zobowiązani są zasięgnąć informacji o przepisach wjazdowych w odpowiednich placówkach dyplomatycznych lub konsularnych oraz obowiązkowo ich przestrzegać.

7.8 Podróżny jest obowiązany uiszczać lokalne opłaty i podatki związane ze swoim pobytem, o ile nie mogły być uwzględnione w cenie imprezy turystycznej, a także swoje własne wydatki nieuwzględnione w programie imprezy turystycznej. W przypadku wyjazdów zagranicznych Albatros Travel zaleca, aby mieć ze sobą międzynarodową walutę lub walutę lokalną.

7.9 Podróżny jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Albatros Travel o wszelkich zmianach danych wskazanych w umowie, w szczególności o zmianie numeru telefonu kontaktowego lub adresu e-mail. Podróżny ma obowiązek od razu zareagować i skontaktować się z Albatros Travel, jeśli jakiekolwiek informacje nie są zgodne z umową. Podróżny ma obowiązek powiadomić biuro podróży, jeśli jego stan zdrowotny ulegnie zmianie w czasie po zarezerwowaniu podróży np. diagnoza choroby czy ciąża.

7.10 Podróżny ponosi odpowiedzialność za skutki niespełnienia obowiązków, o których mowa powyżej.

7.11 Albatros Travel zaznacza, że nasze imprezy turystyczne mogą być bardzo wymagające dla osób niepełnosprawnych lub mających trudności w chodzeniu. Nawet gdy w czasie imprez turystycznych korzystamy z autobusów, pociągów czy promów, do ciekawych miejsc często trzeba podchodzić. Odmowa zawarcia umowy z podróżnym, który nie będzie w stanie podołać trudom imprezy turystycznej lub żądanie, aby takiej osobie towarzyszyła inna osoba zdolna do udzielenia niezbędnej pomocy (asystent) jest dopuszczalne wyłącznie w trybie przepisów rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą. Podróżny zawierając umowę powinien dla własnego bezpieczeństwa powiadomić Albatros Travel o obniżonej mobilności lub niepełnosprawności swojej albo  któregokolwiek z uczestników imprezy, którego podróżny reprezentuje.

 

8. ZABEZPIECZENIE I UBEZPIECZENIA

8.1 Albatros Travel zgodnie z obowiązującymi przepisami jest członkiem Duńskiego Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (Rejsegarantifonden) Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte (dalej: „Fundusz”), który udziela  ochrony podróżnym Albatros Travel w szczególności w zakresie zorganizowania ich powrotu z miejsca realizacji imprezy turystycznej, jeżeli ich wyjazd już nastąpił oraz w zakresie zwrotu kosztów, jeżeli impreza turystyczna jeszcze się nie odbyła. W przypadku konieczności ubiegania się przez podróżnego o wypłatę z powyższego zabezpieczenia, podróżny jest obowiązany złożyć do Funduszu wniosek refundacyjny, wysyłając go zwykłą pocztą (tj. nie e-mailem) do Funduszu wraz z umową i potwierdzeniem/-ami kwot wpłaconych Albatros Travel. Kiedy Fundusz otrzyma i zarejestruje roszczenie, podróżny otrzyma e-mail z potwierdzeniem numeru zgłoszenia. Kiedy roszczenie zostanie rozpatrzone, podróżny otrzyma zawiadomienie z Funduszu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy odwiedzić stronę internetową: https://www.rejsegarantifonden.dk/english/.

8.2 Wszyscy uczestnicy imprez turystycznych organizowanych przez Albatros Travel są objęci umowami ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  adres: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, do następujących sum ubezpieczenia: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych  wypadków do 20.000 zł, ubezpieczenie kosztów leczenia do 140.000 zł. Ponadto Albatros Travel obejmuje uczestników imprez turystycznych ubezpieczeniem bagażu podróżnego do wysokości sumy ubezpieczenia 1.000 zł w  TUiR Allianz Polska S.A. 

8.3 Albatros Travel zachęca swoich podróżnych do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia podróżnego. Albatros Travel informuje, że we współpracy z TUiR Allianz Polska S.A. oferuje dodatkowe ubezpieczenia  w zakresie: ubezpieczenia sprzętu sportowego, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia kosztów rezygnacji z wyjazdu oraz ubezpieczenia kosztów wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej, a także w zakresie podwyższenia sum ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia kosztów leczenia i ubezpieczenia bagażu podróżnego. Albatros Travel rekomenduje zakup Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej jednocześnie z dokonywaniem rezerwacji i opłacenie składki najpóźniej w chwili wpłacania zaliczki. Składka ubezpieczeniowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej, niezależnie od jej powodu.

 

9. PODRÓŻ SAMOLOTEM

9.1 Albatros Travel w udostępnionych podróżnym materiałach dotyczących imprezy turystycznej przekazuje informacje o tożsamości przewoźnika lotniczego. Jeżeli w dniu zawarcia umowy dane przewoźnika lotniczego nie są jeszcze znane, Albatros Travel podaje nazwę przypuszczalnego przewoźnika, a po otrzymaniu informacji o właściwym przewoźniku lotniczym Albatros Travel niezwłocznie przekaże tę informację podróżnym.

9.2 Godziny lotów są podawane zgodnie z czasem lokalnym.

9.3 Albatros Travel informuje, że jeżeli plan podróży został sporządzony na długo przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, istnieje ryzyko zmian w rozkładzie lotów linii lotniczych. Ponadto, w związku z nieprzewidzianymi okolicznościami podyktowanymi względami bezpieczeństwa lub wynikającymi z siły wyższej, w tym wprowadzanymi przez przewoźników lotniczych, istnieje ryzyko zmian rozkładu lotów powodujących zmiany w planie podróży.

9.4 Jeśli nastąpi zmiana godzin lotów, podróżny będzie powiadomiony o tym przez Albatros Travel co najmniej w ciągu ostatniej doby przed wylotem. Na 48  godzin przed planowanym wylotem, podróżny jest obowiązany sprawdzić godziny lotów na przesłanych dokumentach wyjazdowych. Jeśli różnią się one od planu podróży lub ewentualnego skorygowanego planu podróży, należy niezwłocznie skontaktować się z Albatros Travel lub Oddziałem. Zazwyczaj czas odprawy na lotnisku wynosi 2 godziny przed wylotem, co oznacza, że odprawy należy dokonać na co najmniej 2 godziny przed odlotem samolotu. Prosimy pamiętać o uwzględnieniu czasu potrzebnego na ewentualne czekanie w kolejkach i przejście między terminalami. Niektóre linie lotnicze wymagają dokonania wcześniejszej odprawy on-line. Dokładny czas odprawy zostanie wyszczególniony w planie podróży oraz dokumentach wyjazdowych, które podróżny otrzyma najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

9.5 Wszelkie wymagania specjalne dotyczące lotów należy zgłaszać najpóźniej w chwili składania zgłoszenia. Albatros Travel informuje, że możliwość ich spełnienia zależy od oferty linii lotniczych, a ponadto mogą one wiązać się z dodatkowymi opłatami. 

9.6 Bilety lotnicze zostają zamówione na konkretny, wskazany w planie podróży lot. Co do zasady, bilety lotnicze nie mogą zostać zmienione, anulowane, przedłużone ani przeniesione na inną osobę niezwłocznie i bez uzasadnienia. Powyższe ograniczenia dotyczą także biletów na loty w klasie premium economy lub biznes, które w przypadku rezerwacji grupowych mogą być objęte ograniczeniami co do ich zmiany. W przypadku jeśli podróżny żąda zmiany biletu lotniczego, jest obowiązany pokryć związane z tym koszty, zgodnie z zasadami obowiązującymi u danego przewoźnika lotniczego.

9.7 Albatros Travel występuje w charakterze agenta linii lotniczych wykonujących usługę transportu związaną z imprezą turystyczną. Linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność za właściwą realizację umowy transportowej, w związku z tym obowiązują warunki transportu i ograniczenia odpowiedzialności przedmiotowych linii lotniczych, ograniczenia możliwości dokonywania zmian rezerwacji lotów oraz usług zamawianych na pokładzie samolotu. Podróżny jest zobowiązany przestrzegać wymogów linii lotniczych.

 9.8 Do transportu lotniczego oraz odpowiedzialności linii lotniczych związanych z przelotem oraz transportem bagażu zastosowanie mają Konwencja Warszawska z 1929 r. ze zmianami, Konwencja Montrealska, rozporządzenie (WE) nr 889/2002 zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków lotniczych oraz rozporządzenie (WE) nr 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, a także przepisy prawa polskiego. Reklamacje dotyczące przelotów lub uszkodzonego albo zaginionego bagażu podróżny zgłasza do przedstawicielstwa właściwej linii lotniczej, a po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Albatros Travel zaleca aby nie planować ważnych spotkań od razu po powrocie z podróży.

9.9 Do transportu kolejowego zastosowanie mają konwencje Berneńskie (COTIF, CIV), a do przewozu morzem – Konwencja Ateńska.

 

10. REKLAMACJE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

10.1 Podróżny ma obowiązek poinformować o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy turystycznej. Zawiadomienia o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu usług w czasie imprezy turystycznej należy zgłaszać Albatros Travel, Oddziałowi, pilotowi imprezy Albatros Travel lub agentowi turystycznemu, za pośrednictwem którego została usługa nabyta, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, w miarę możliwości w trakcie trwania imprezy, tak by Albatros Travel mógł niezwłocznie podjąć działania niezbędne do usunięcia nieprawidłowości.

10.2 Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa powyżej, podróżny może złożyć do Albatros Travel bezpośrednio, za pośrednictwem Oddziału lub agenta turystycznego, za pośrednictwem którego została usługa nabyta, reklamację na piśmie zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania. Albatros Travel udzieli odpowiedzi na reklamację podróżnego w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania.

10.3 Albatros Travel jest odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową. Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z umową Albatros Travel usuwa niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług turystycznych, których one dotyczą. W przypadku jeżeli w czasie trwania danej imprezy turystycznej nie jest możliwe wykonanie usług stanowiących istotną część tej imprezy, Albatros Travel bez obciążania podróżnego dodatkowymi kosztami wykona w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze, również w przypadku, gdy uzgodniony w umowie powrót podróżnego do miejsca rozpoczęcia podróży nie został zapewniony. Albatros Travel odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że winę za niezgodność ponosi podróżny, winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć lub niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami. Albatros Travel ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec podróżnego za swoje błędy w rezerwacji, chyba że odpowiedzialność za błąd ponosi podróżny lub błąd ten powstał na skutek nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.

10.4 Albatros Travel ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do trzykrotności całkowitej ceny imprezy turystycznej względem każdego podróżnego, nie dotyczy to jednak szkód na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa. Jeżeli przepisy szczególne ograniczają zakres albo warunki, na jakich odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest wypłacane przez dostawcę usług turystycznych, które są częścią imprezy turystycznej, takie same ograniczenia stosuje się do Albatros Travel. Obniżka ceny, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, podlegają odpowiedniemu obniżeniu w przypadku skorzystania przez podróżnego z obniżenia ceny lub odszkodowania, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz.Urz. UE L 46 z 17.02.2004, str. 1), rozporządzeniu (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącym praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz.Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 14), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 392/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków (Dz.Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 24), rozporządzeniu (UE) nr 1177/2010 i rozporządzeniu (UE) nr 181/2011 albo w innych przepisach. Odpowiedzialność Albatros Travel z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz szkód osobowych jest ograniczona także, gdy tak stanowi umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska.

10.5 Albatros Travel niezwłocznie udzieli odpowiedniej pomocy podróżnemu, który znalazł się w trudnej sytuacji. W przypadku gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu podróżnego do kraju zgodnie z umową z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, Albatros Travel ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania podróżnego, w miarę możliwości o kategorii równoważnej do określonej w umowie, przez okres do 3 nocy, z tym, że ograniczenia tego nie stosuje do osób o ograniczonej sprawności ruchowej w rozumieniu właściwych przepisów, oraz osób im towarzyszących, kobiet w ciąży i osób w wieku poniżej 18 lat bez opieki, jak również osób wymagających szczególnej opieki medycznej, pod warunkiem że Albatros Travel został powiadomiony o sytuacji tych osób co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Pomoc, o której mowa powyżej polega w szczególności na udzieleniu odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej, pomocy w skorzystaniu ze środków komunikacji oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych. Albatros Travel może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej podróżnego lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty nie może przewyższać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Albatros Travel.

10.6 W przypadku sporu z Albatros Travel, podróżny może skorzystać z pomocy Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej: https://www.konsument.gov.pl/

10.7 Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich przewiduje metody pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w przypadku gdy w następstwie złożonej przez podróżnego reklamacji, o której mowa w punkcie 10.2, spór nie został rozwiązany. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest Inspekcja Handlowa.

10.8 Albatros  informuje, że w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich podlega Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Inspekcji Handlowej w Warszawie [www.wiih.org.pl, adres email: ih_warszawa@wiih.org.pl]. Wojewódzki Inspektor jest właściwy do rozwiązywania sporu między konsumentem a przedsiębiorcą w trybie:

a] umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu [mediacja],

b] przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu [koncyliacja].

10.9  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Albatros Travel informuje, że jeśli nie można osiągnąć porozumienia w sprawie złożonej przez podróżnego reklamacji, podróżny za pośrednictwem strony internetowej:  http://ec.europa.eu/consumers/odr może wnieść skargę do Komisji Odwoławczej ds. Zorganizowanych Imprez Turystycznych (Pakkerejseankenævnet), Røjelskær 11, 3, 2840 Holte, Dania. W tym przypadku należy podać adres e-mail do Albatros Travel: kvalitet@albatros-travel.dk.

10.10 Wszelkie spory i nieporozumienia, które mogą powstać w związku z zawartą umową i których strony nie są w stanie rozwiązać między sobą, ani za pomocą metody pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

 

11. FORMY KONTAKTU PRZEZ ALBATROS TRAVEL

11.1 Albatros Travel zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z podróżnym drogą elektroniczną i w formie pisemnej w związku z rezerwacją imprezy turystycznej w okresie od dokonania rezerwacji do zakończenia trwania imprezy turystycznej, w szczególności w celu przesyłania aktualnych informacji i wiadomości dotyczących zarezerwowanej imprezy turystycznej lub innych istotnych materiałów. Albatros Travel zgodnie z przepisami będzie przekazywał podróżnym informacje na trwałym nośniku informacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

11.2 Ponadto w późniejszym okresie Albatros Travel może przesyłać podróżnym oferty lub informacje dotyczące innych imprez turystycznych organizowanych przez Albatros Travel.

 

12. KLAUZULA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

12.1 Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (...) (dalej: „RODO”) Albatros Travel przekazuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podróżnych w związku zawarciem umowy i świadczeniem usług w niej określonych:

12.1.1 Administrator danych:  Albatros Travel oświadcza, że administratorem danych osobowych podanych przez podróżnych jest Albatros Travel A/S z siedzibą pod adresem: Tøndergade 16, 1752 Kopenhaga, Dania, nr telefonu: +45 36989796, e-mail: info@albatros-travel.com, działający na terenie Polski za pośrednictwem Oddziału, tj.: Albatros Travel A/S Spółka Akcyjna Oddział w Polsce Ul. Marszałkowska 76 (piętro VIII), 00-517 Warszawa, nr telefonu: +48 22 128 48 81, e-mail: info@albatros.pl.

12.1.2 Cel przetwarzania danych, podstawa prawna i okres przetwarzania: Dane osobowe będą przetwarzane w celu: zawarcia i wykonywania zawartej z Albatros Travel umowy oraz umów wynikających z umowy (m.in. umów przewozów, usług hotelowych, umów ubezpieczenia), kontaktowania się z podróżnymi w związku z zawartą umową, wypełnienia obowiązków prawnych (m.in. w razie niewypłacalności), archiwizowaniem dokumentacji, obsługi wniosków kierowanych na podstawie RODO, dochodzenia roszczeń oraz dla celów marketingowych Albatros Travel i podmiotów współpracujących dotyczących świadczeń powiązanych z ofertą Albatros Travel, tj. na podstawie w art. 6 ust. 1 lit. b), c), d) i f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie wykonania umowy, prowadzenie działań marketingowych, prowadzenie postepowań. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zależny od celu  w  jakim  dane  osobowe będą przetwarzane, tj. do końca okresów właściwych przedawnień, a  w przypadku danych przetwarzanych dla celów marketingowych do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu.

12.1.3 Informacja o kategoriach odbiorców danych: Dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym pracownikom Albatros Travel, podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Albatros Travel oraz podmiotom współpracującym (m. in. liniom lotniczym, przewoźnikom autokarowym, promowym, hotelom, zakładom i agentom ubezpieczeniowym, agentom turystycznym Albatros Travel oraz podmiotom z grupy kapitałowej Albatros Travel oraz franczyzobiorcom), organom władzy publicznej oraz innym podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów.

12.1.4 Informacja o możliwości przekazania danych osobowych do państw trzecich: Dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza obszaru Unii Europejskiej wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony, w celu wykonania zobowiązań wynikających z umowy. Albatros Travel będzie podejmował działania w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń danych. Podróżny ma możliwość uzyskania informacji o miejscu udostępnienia danych.

12.1.5 Informacja o możliwości profilowania: Dane osobowe w postaci imion, nazwisk, danych teleadresowych podróżnych, a także informacje o nabytych przez nich usługach mogą podlegać profilowaniu w celach marketingowych Albatros Travel i podmiotów współpracujących w celu bardziej sprecyzowanego dostosowania ofert dla podróżnych.

12.1.6 Podstawa przekazania danych osobowych: Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.  Brak podania danych osobowych może uniemożliwić zawarcie i wykonanie umowy.

12.1.7 Informacja o prawie cofnięcia zgody: Jeśli przetwarzanie danych osobowych podróżnych odbywa się na podstawie zgody, podróżny ma prawo ją cofnąć w dowolnym momencie i formie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Albatros Travel dokonał na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

12.1.8 Informacja o dostępie do danych: Podróżny ma prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do sprzeciwu wobec ich przetwarzania i prawo do ich przenoszenia.

12.1.9 Informacje o prawie wniesienia skargi: Podróżny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1 W sprawach nieuregulowanych OWI zastosowanie mają w szczególności: przepisy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o usługach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego.

13.2 Nieważność pojedynczych postanowień umowy lub niniejszych OWI nie narusza ważności całej umowy.

13.3 Niniejsze OWI mają zastosowanie dla umów o udział w imprezie turystycznej zawieranych od dnia 11 sierpnia 2023 r.

11.08.2023